The Almere Principles Voor Een Ecologisch, Sociaal En Economisch Duurzame Toekomst Van Almere 2030

De Almere Principles zijn ontstaan tegen de achtergrond van de groeiplannen van Almere. De gemeente heeft met rijk en regio afgesproken dat de stad zal verdubbelen in inwoneraantal – 350.000 inwoners in 2030 – en dat er 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. Deze ‘Schaalsprong Almere 2030’ dient op een duurzame wijze te gebeuren, vinden gemeente en rijk.

De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren onderzocht wat duurzame ontwikkeling – op een dergelijke grote schaal – betekent. Er is intensief contact geweest met de architect en duurzaamheidexpert William McDonough, die samen met biochemicus Michael Braungart aan de wieg stond van de ‘Cradle to Cradle® filosofie’. Verder heeft de gemeente zich verdiept in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de stad; deze blijkt nog verrassend actueel en bruikbaar.

Uitgangspunten

Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit zeven krachtige uitgangspunten voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid: de Almere Principles. Niet eerder legde een stad zoveel nadruk op ideologische uitgangspunten. Verankering van de Almere Principles moet ertoe leiden dat Almere zich (door)ontwikkelt tot een complete, duurzame stad. Met name diversiteit en differentiatie (‘Koester diversiteit’) zijn van groot belang bij de ‘Schaalsprong Almere 2030′ – de ’tweede start’ – van Almere.

De Almere Principles zijn in april 2008 geïntroduceerd aan en bediscussieerd door de Almeerse gemeenteraadsleden, deskundigen en maatschappelijk betrokkenen. Om de Principles – die niet alleen van belang zijn voor het huidige en toekomstige Almere, maar tevens een inspirerend referentiekader vormen voor andere steden – beschikbaar te maken voor een breder publiek, zijn ze vastgelegd in boekvorm. Minister Jacqueline Cramer schreef het voorwoord, en ook William McDonough leverde een bijdrage.

DuurzaamheidsLaboratorium Almere

In de publicatie is de ambitie om de Almere Principles te gebruiken als leidend thema voor alle toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen vastgelegd. Het is van belang om de Almere Principles te vertalen naar aantoonbaar effectieve activiteiten; pas dan krijgen de Principles concreet betekenis. Met verschillende bijzondere initiatieven – de ontwikkeling van de ‘sociaal duurzame’ wijk Hout Noord, planvorming voor een ‘aangenaam duurzaam’ Cascadepark, de aanleg van een Zoneiland, en het gebruik van restwarmte uit de elektriciteitscentrale in Diemen, waarmee een CO2 reductie van 90% wordt bereikt – is reeds een voortvarende start gemaakt. De komende jaren moeten de Almere Principles – met name in het kader van de Schaalsprong Almere 2030 – gemeengoed worden in het werken aan de stad.

Het DuurzaamheidsLab Almere krijgt een belangrijke rol in het initiëren van activiteiten. Dit DuurzaamheidsLab wordt op korte termijn op- en ingericht. Het DuurzaamheidsLab fungeert als kenniscentrum voor duurzame (stedelijke) ontwikkeling. Het is een netwerk waarin overheid, deskundigen, bedrijven en burgers zich verenigen en kennis en kunde delen, en dat nieuwe ideeën stimuleert. Adri Duivesteijn gaf vandaag de aftrap voor dit duurzaamheidnetwerk. Duivesteijn: “De Almere Principles zijn niet alleen voor onszelf een inspirerend referentiekader; we hopen dat ook andere partijen – partijen die ons helpen de stad te maken – de Principles als leidraad zullen gebruiken. De Principles zijn pas zinvol als je ze deelt.”