Cradle to Cradle: Kansen voor Agrologistiek

In opdracht van het Platform Agrologistiek is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen voor C2C oplossingen vanuit de agrologistiek.

Hiertoe zijn een aantal experts geïnterviewd en is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. Doel was om vanuit de huidige ideeën en initiatieven op C2C-terrein een tweetal richtingen te destille- ren die vanuit deze studie als meest kansrijk worden gezien en waarmee de agrologistieke sector kan bijdragen aan het steunen en versnellen van de C2C ambitie. Bij het selecteren zijn, in overleg met het Platform Agrologistiek, de initiatieven vanuit de Biobased Economy buiten beschouwing gelaten omdat deze al elders worden uitgewerkt.

Het sluiten van kringlopen is een van de belangrijkste aspecten van C2C. Het inbrengen van nog niet gesloten kringlopen in nieuwe of andere kringlopen zal nieuwe (product)stromen opwekken en veel nieuwe (dunne) logistieke bewegingen tot gevolg hebben. Het inperken van deze nieuwe, zelfs globale, logistieke bewegingen is de grote uitdaging voor agrologistiek. Voorbeelden hiervan zijn: klimaatneutraal transport of ketenherinrichting. Hierbij dient (agro)logistiek als de noodzakelijke logistieke succesfactor voor C2C.

Het C2C concept komt niet in een keer van de grond. Er zullen eerst nog vele ketens duurzamer gemaakt moeten worden en afzonderlijke ketens gesloten moeten worden. Hiervoor zijn aan- sprekende voorbeeld initiatieven nodig die bedrijven prikkelen tot initiatie, overheden helpen tot support & stimulatie en burgers & consumenten helpen tot acceptatie. Twee voorbeeldinitiatie- ven die in dit project nader zijn uitgewerkt betreffen: 1) retourlogistiek van mineralen en 2) ver- pakkingslogistiek. De eerste vanwege de verwachte impact voor de maatschappij (b.v. toekomstig fosfaat tekort) en de tweede vanwege het zichtbare effect en herkenning voor consument en bur- ger. Het initiatief van voedselverspilling is niet uitgewerkt in dit project, maar kwam bij de expert feedback alsnog naar voren. Retourlogistiek van mineralen, verpakkingen en voorkomen van voedselverspilling dienen als wegbereiders voor andere initiatieven.

In Nederland zijn verschillende projecten bekend waar aan beide voorbeeldinitiatieven wordt gewerkt. Het wordt interessant wanneer deze initiatieven informatie opleveren over de huidige status van de mineraal- en verpakkingen retourlogistiek. Door deze initiatieven lokaal uit te ont- wikkelen en waar mogelijk te versnellen kan Nederland tevens een belangrijke rol spelen bij een toekomstige wereldwijde aanpak van het probleem. Laat ICT hierbij de rol spelen als nood- zakelijke aanjager op gebied van transparantie en informatievoorziening.