Cradle to Cradle als inspiratiebron voor duurzame ontwikkeling

Is het succes van Cradle to Cradle ook toe te passen in gebiedsontwikkeling in Nederland? En hoe doe je dat dan? DLG heeft voor het beantwoorden van die vragen een Visiegroep in het leven geroepen.

In Nederland is de Cradle to Cradle® filosofie op grote schaal enthousiast ontvangen. Onder meer in Venlo (Greenport Venlo/Klavertje 4) en Almere (schaalsprong) wil men Cradle to Cradle® als leidend principe voor de gebiedsontwikkeling hanteren. Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het rijk (GOB) is betrokken bij deze Cradle to Cradle® projecten maar ook bij andere projecten waar duurzaamheid hoog op de agenda staat.

Uit de brochure blijkt dat in de huidige gebiedsontwikkeling duurzaamheid vaak één van de doelen is. Een doel dat gedurende de uitvoering vaak door financiële motieven voor de korte termijn, terrein moet inleveren. Het inspirerende aan Cradle to Cradle is dat het duurzaamheid als centraal uitgangspunt neemt. Die ambitie daagt uit tot anders denken, ontwerpen en handelen.

Cradle to Cradle toepassen in gebieden kan, maar heeft wel als consequentie dat we een andere houding moeten innemen dan in de huidige praktijk gebruikelijk is. Zijn we hier niet toe bereid dan zal volgens de auteurs, ‘Cradle to Cradle’ in gebiedsontwikkeling slechts een mooie ambitie blijven.

Deze starthouding wordt beschreven in vijf noties. De noties beschrijven onder andere dat we op zoek moeten naar andere manieren van exploitatiedenken (niet alleen denken in kosten, maar vooral kijken naar hoe we waarde kunnen toevoegen aan gebieden), meer oog moeten hebben voor het kapitaal van de gebieden zelf (mensen en landschap) en bereid moeten zijn planprocessen op een meer open manier vorm te geven.

De genoemde noties vormen geen kant en klare gereedschapskist, maar zijn een eerste verkenning naar hoe je de ruimte voor duurzaamheid in gebiedsontwikkeling zo groot mogelijk kunt maken.